Vej- og stianlæg

 

Vejdirektoratet att. Niels Arend Koefoed

Cykelsti, Sandvadvej-Hærvejen

Udført Juli 2016– November 2016

Entreprisen omfattede anlæggelsen af nye enkeltrettede cykelstier langs Rute 13 på
hovedvej 348.Stierne blev bygget på eksisterende rabatarealer, og der berøres kun grøfter i
meget begrænset omfang.

 

Silkeborg forsyning , att. Ole Antonsen / LeveHuse, att. Lars Pontoppidan

Byggemodning Gubsøhøjen + Gubsøvejen

Udført marts 2016 - september 2016

I færdiggørelsen af en byggemodning blev der udlagt ca. 4500 m2 asfalt og sat ca  1.850 m kantsten.

Afslutningsvis muldes alle berørte rabatter og skråninger, ca. 12000m2, og herefter udføres tilsåning med græs

Der blev afgravet og bortskaffet ca. 8000m3 råjord.

 

Billund Lufthavn, att. Karsten Callesen

Udvidelse af parkeringsplads, lægning af grøft, etablering af flyspotteplads mm.

Udført februar 2016- 

 

Kolding Kommune att. Lene Pilt

Etabler et nyt signalanlæg i krydset Sydbanegade/Riberdyb .

Udført juni 2015 - juli 2015
Der blev anlagt to højresvingsbaner af ca. 40 m,  et signalanlæg og opdateret
belysningsanlægget. Ydermere blev der udført asfaltarbejde, nye fortove og
eksisterende vejafvanding blev flyttet i overensstemmelse med det nye vejudlæg.

 

Kolding Kommune, att. Lene Pilt

Færdiggørelsesarbejder Steenbjerg, Christiansfeld

Udført august 2015 - oktober 2015

Boligbyggemodningen Steenbjerg i Christiansfeld er blevet færdiggjort for Kolding Kommune.
Arbejdet består i færdiggørelsesarbejder i form af belægningsarbejder, slidlag og stibelægninger.
Der blev udlagt ca. 12.000 m2 asfalt, sat ca. 1.650 m kantsten og etableret en hævet flade på
400m2 på byggemodningen. Ydermere muldes alle berørte rabatter ca. 3500m2 med
opretning af eksisterende regnvandstrug, samt regulering af 18 grunde som fræses og
afsluttes med græssåning.

 

Herning Vand, att. Carsten Moes Jørgensen

Renovering af Silkeborgvej m. fl., Herning.

Udført marts 2014 - september 2015.

Projektet omfatter renovering af Silkeborgvej som helhed.
Kantstenslinjer er flyttet, eksisterende fortove opbrudt og retableret med ny bundopbygning,
afsluttet med ny belægning. Eksisterende cykelstier opbrudte og retableret med ny
bundopbygning, afsluttet med ny asfalt.

 

LEGO system A/S

Udvidelse og vedligehold af parkeringsplads ved kløvermarken 12, Billund.

Udført juli 2014- august 2014.

 

Silkeborg kommune / Forsyning, att. Carina Nørlund

Renovering af vej samt flisebelægning af Åhavevej, Silkeborg Havn, Silkeborg

Udført Oktober 2013- januar 2014

Kloakfornyelse udført på ovennævnte vej i forbindelse med renovering af havnefront hvor
”Hjejlen” ligger til Kaj. Etablering af 50m ny Ø400 plastledning.
Retableringer af veje med special-betonbelægning (4,5*2,8 m. elementer), lægning
Af 1000m2 granitbelægning langs havnefront samt etablering af 150m aco-render m.m.

 

Silkeborg Kommune, att. Steffen k. Andersen

Byggemodning og Støjvold af Romervej, Grauballe, Silkeborg.

Udført august 2013 - juli 2014

Dette projekt bestod af 2 etaper, hvor denne etape omhandlede udførelse af stamvej og 3 boligveje,

samt udstykning af 20 grunde. Det samlede areal var ca. 3 ha. 

 

Billund Kommune, att. Christian Iversen

Vandrender- Vestergade i Grindsted
Udført november 2013- januar 2014
Renovering af 315 lbm aco-vandrender.

Opskæring og bortskaffelse af asfalt, underliggende grus og jord i op til 40 cm bredde fra
eksistrende renderud i kørebanen. regulering af råjord i rendebund, indbygning af nye
vandrender med tilslutning til eksisterende afløb, samt understøbning og bagstøbning.

 

Vejdirektorartet Skanderborg, att Jan Højmark

Rampeombygning, 52 Skanderborg V
Udført september 2013- oktober 2013
Entreprisen omfatter jord- og belægningsarbejde.

 

Byggemodningsselskabet Funder ApS, att. Direktør Benny Pedersen

Etablering afadgangsforhold ved Funder
Udført marts 2013- start juli 2013
Etablering af rundkørsel.

 

Vejle kommune att. Erik Nielsen

Dobbeltrettet cykelsti til Hygum
Udført juni 2013- september 2013
Projektet indeholder anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Tørringvej, nord for Jelling.
projektet består af 2 delstrækninger, delstrækning 1, er mellem den eksisterende boddeltrettede
cykelsti ved mange høje og frem til hvejselvej i Hygum. Delstrækning 2 er beliggende i selve
Hygum by. Delstrækning 1 er på ca725 lbm. og delstrækning 2 er på ca. 140 lbm.

 

Vejle Kommune, att. Ewa P. Nielsen

Udført maj 2013- august 2013
Renovering af 800 m kommunevej
Skolesikring med fartbom.

 

Ejendomsselskabet ApS, Søren Jensen, Rådgivende ingeniørfirma A/S.
att. Christian Corydon Frederiksen.

Rundkørsel på Toldbodgade
Udført marts 2013 - maj 2013
Etablering af rundkørsel beliggende i krydset mellem Toldbodgade ogPakhusvej i Viborg.
Nedlægning af eksisterende vej og belægning. etablering af rundkørsel, fortov, stier,
ledningsarbejde og udenoms arealer.

 

Kolding Kommune, att. Per Johansen.

Bøgevænget- etablering af sti mellem Engen og idyl.
Udført september 2012- december 2012
Entreprisen omfatter vejarbejde i forbindelse med Bøgevænget- Etablering af sti mellem Engen
og Idyl, hvor der skal etableres sti i den ene side af bøgevænget og fællessti i den anden side,
samt sideudvidelse på ca 160 m af vejen.

 

Vejdirektoratet/ Anlægsdivisionen Middelfart.
Cykelsti ved Mejls
Udført juni 2012- september 2012
arbejdet omfatter jord-, afvandigs-, bundsikring-, asfalt-, og afmærkningsarbejde
på ca. 370 m, dobbeltrettet cykelsti.

 

Silkeborg Kommune, att. Jens Chr. Marcussen.
Venstresvingsbaner i Silkeborg
Udført maj 2012- august 2012
Etablering af venstresvingsbaner i Silkeborg, henholdsvis på Viborgvej og på Nørrevænget, i den
forbindelse udvides kørebanen, tilhørende cykelsti etableres, heller og vejafstribning etableres.

 

Vejle Kommune att. Erik Nielsen
Renovering af skovgade i Jelling.
Udført april 2012- juli 2012
Omlægning/udbygning af skovgade samt etablering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen
nord for bredager/amhøjvej. Samt en omlægning af T-kryds ved vejlevej i den nordlige ende af
skovgade.

 

Vejdirektoratet Skanderborg
Forbedring af rampekryds, Herning.
Udført juli 2012- august 2012
Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, bundsikring-, stabilgrus-, asfalt-, belægningsarbejde og
afmærkningsarbejde.

 

Vejle Kommune, att. Henrik Kramer Iversen
Dobbeltrettet cykelsti langs grundet ringvej
Udført februar 2012- maj/juni 2012
Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem boligkvarter og industrikvarter ca. 3 km.

 

Varde Kommune, att. Ib Ebbesen
Cykelsti- Sønderskovvej
Udført april 2012- maj 2012
Etablering af cykelsti, samt afsætning af yderkant på ca 3 km cykelsti.

 

Vejle Kommune, att. Ewa P. Nielsen
Udført november 2011- december 2011
Projektet består af ændringer af spærreflader til helleanlæg, samt etablering af ny helle mellem
ligud og højresving mod Gadbjerg.

 

Vejle kommune, ingeniørerne Carsten Friis og Mads Taggart
Industrivej i Give, Andkær og nr. Marks Center i Vejle
Udført henholdsvis maj/juni 2011. marts/september 2011 og maj/september 2011
Jord- og belægning, industrivej i Give, etablering af cykelsti i Andkær samt belægningsarbejder og
etablering af rør-bassin i Centret.


Vejdirektoratet Skanderborg, att. Peter Svejstrup

Viborgvej, Hammel
Udført marts 2011- juli 2011
Etablering af stitunnel. jord-, tunneludgravning og belægning.